Monthly Archives: January 2015

app key review

App กุญแจของความสำเร็จ

หากคิดจะทำธุรกิจใดต้องยอมรับว่าจะเจอกับการแข่งขันที่สูงตามสถานการณ์ของธุรกิจนั้น และคุณที่เป็นน้องใหม่ของแวดวงนี้ต้องเผชิญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่รายอื่นคิดและนำมาใช้เพื่อความอยู่รอด การดำเนินงานของคุณและทีมงานควรมีการวิเคราะห์และวางแผนให้รอบคอบ ไม่ใช่ให้ตนขึ้นเป็นอันดับแรก ๆ ในทันที แต่ทำอย่างไรให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก และเป็นอีกตัวเลือกที่ลูกค้าจะสนใจเข้าใช้ / เลือกซื้อบริการของคุณ ถ้าคุณคิดว่าการทำธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในทันทีซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนสูงแล้ว ความเสี่ยงที่เรือจะอับปางก็มีมาก อย่าลืมสิว่าคุณคือหน้าใหม่ของแวดวงนี้   นอกจากคุณภาพ, ศักยภาพ และงานบริการขององค์กรนั้น วิธีการที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจคุณคือ การทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การเดินสายโปรโมต หรือช่องทางบนสังคมออนไลน์ที่มีสังคมน้อย-ใหญ่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะปะปนบนสังคมออนไลน์ค่อนข้างมากและเข้าถึงได้ดี เป็นรองแค่การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เพียงเท่านั้น   ต้องยอมรับว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดของธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงได้เต็มที่อย่าง “สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต”…

Read more