Tag Archives: success apps

successapps

แอพพลิเคชั่นขององค์กร ช่วยดำเนินความสำเร็จ

การทำงานอย่างลงตัวส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ลักษณะนี้ต้องมีช่องทางประสานงานที่ดี การแชร์ข้อมูลเพื่อการทำงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง รวมถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่รองรับการใช้งานจำนวนมหาศาล ระบบรักษาความปลอดภัยระดับคุณภาพ และความกล้าที่จะคิดต่างของผู้นำเพื่อพาองค์กร ผู้นำขององค์กรเองต้องวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับทุกฝ่ายเช่นกัน งานที่ดำเนินอยู่จึงได้ผลลัพธ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้นำที่ดีขององค์กร ต้องรู้จักระบบการทำงานของทุกแผนก เพื่อการปรับปรุงระบบการทำงานให้ประหยัดระยะเวลา แต่คงความสอดคล้องของการทำงานอย่างดี ส่วนใดอาศัยวิธีลัดได้ก็ควรทำ ส่วนใดควรปรับปรุงด้วยวิธีการใหม่ก็ลงมือทำ หรือบุคคลในอาณัติเสนอวิธีทำงานใหม่ที่น่าสนใจก็รับฟัง และนำมาปรับใช้พร้อมให้เครดิตอย่างถูกต้อง ผู้นำควรมีทักษะการสังเกตที่ดี เพื่อการทำงานที่ราบรื่นด้วย เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ผู้นำองค์กรควรหาวิธีการทำงานที่รวดเร็วมาบังคับใช้แก่บุคลากรในอาณัติ เช่น ลงทุนกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อความสะดวกในการทำงาน เช่น การซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่เข้ามาทดแทน หรือสร้างซอร์ฟแวร์บนคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานในองค์กร และสร้างแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อขยายขอบเขตจากเดิมที่ยึดติดกับอาคารทำงาน ให้สามารถทำงานได้ในหลายสถานที่ตามเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกับการทำงานนอกสถานที่ เพื่อความผ่อนคลายระหว่างการทำงานร่วมกัน…

Read more